Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rzeszowie


Stypendium

 

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa

PRIMUS INTER PARES

 

Program skierowany jest do uczniów uczęszczających do szkół na terenie Rzeszowa, bez względu na ich miejsce zamieszkania. Jego celem jest między innymi: wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych, promowanie ich i zachęcanie do udziału w różnych konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz propagowanie aktywności na rzecz innych, zwłaszcza w formie wolontariatu.

Uczniów szkół podstawowych dotyczą następujące formy stypendiów:

I.            Stypendium Primus

 

Stypendium Primus może być przyznane uczniom będącym absolwentami rzeszowskich szkól publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych, którzy w danym roku szkolnym przystąpili do egzaminu końcowego danego etapu nauki i osiągnęli wynik egzaminu:

ósmoklasisty – na poziomie co najmniej 95%, liczonych jako średnia z przedmiotów obowiązkowych.

 

II.            Stypendium Mistrz

 

Stypendia Mistrz mogą być przyznane uczniom szkół publicznych i niepublicznych

 • o uprawnieniach szkół publicznych, z wyjątkiem szkół policealnych i dla dorosłych, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:

 

 1. uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
 2. uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
 3. uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiad i turniejów wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 44zzzw ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty albo tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, które uprawniają do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

 

III.            Stypendium Zdolny uczeń


Stypendia Zdolny uczeń mogą być przyznane uczniom szkół publicznych

i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych: szkół podstawowych

i ponadpodstawowych, z wyjątkiem klas I — III szkoły podstawowej, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:

 

 1. uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
 2.  uzyskali średnią ocen z zajęć edukacyjnych co najmniej:
  a)   5,80 — w przypadku uczniów klas IV
  b)   5,70 — w przypadku uczniów klas V i VI
  c)   5,60 — w przypadku uczniów klas VII i VIII
 3. uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
 4. nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych,
 5. uzyskali niżej wymienione szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie szkolnym promocyjnym lub świadectwie ukończenia szkoły, o których mowa w ust. 19 Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych:
  a) uzyskanie wysokiego miejsca — nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół lub
  b) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, albo na rzecz środowiska szkolnego.

 

Zasady i tryb przyznawania stypendiów
1. Dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, składa do Prezydenta Miasta Rzeszowa wniosek o przyznanie stypendium, według wzoru określonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa

2. Do wniosku o przyznanie stypendium dołącza się:

1)      w przypadku uczniów, którzy ubiegają się o Stypendium Primus:

a)      Ośmioklasista -  kserokopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, potwierdzającego spełnienie kryteriów, o których mowa w rozdziale II pkt. 1, stwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły;

2)      w przypadku uczniów, którzy ubiegają się o Stypendium Mistrz:

a)      kserokopię arkusza ocen potwierdzającego spełnienie kryteriów, o których mowa

w rozdziale dotyczącym Stypendium Mistrz, stwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,

b) kserokopię zaświadczenia potwierdzającego zdobycie uprawnienia do zwolnienia

z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, stwierdzoną za zgodność  z oryginałem przez dyrektora szkoły;

3)      w przypadku uczniów, którzy ubiegają się o Stypendium Zdolny uczeń — kserokopię arkusza ocen potwierdzającego spełnienie kryteriów, o których mowa w rozdziale VI – Stypendium zdolny uczeń, stwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły;

4)      w przypadku szkoły prowadzonej przez Gminę Miasto Rzeszów dopuszcza się, zamiast arkusza ocen, dołączenie do wniosku zaświadczenia wygenerowanego z systemu dziennika  elektronicznego.

3. Wnioski o przyznanie stypendiów, kompletne oraz spełniające wymogi formalne, należy składać w Oddziale Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa.
4. Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych jednak nie później niż do 15 lipca danego roku.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium może być złożony po upływie ustalonego terminu jednak nie później niż do 30 września danego roku.
6. W ramach Programu w danym roku szkolnym można składać wnioski o jedną z form stypendiów: Mistrz lub Zdolny uczeń oraz jednocześnie o Stypendium Primus.
7. W przypadku zdobycia w danym roku szkolnym przez ucznia kilku tytułów laureata konkursów, o których mowa w części dotyczącej Stypendium Mistrz w pkt 3, przyznaje się tę formę stypendium w wysokości stanowiącej wielokrotność kwoty przysługującej za każde uzyskanie tytułu

8. Prezydent Miasta Rzeszowa przyznaje stypendium lub odmawia jego przyznania po zaopiniowaniu wniosków przez Komisję Stypendialną.

9. Prezydent Miasta Rzeszowa powołuje Komisję Stypendialną oraz określa zasady i tryb jej działania.
10. W stosunku do uczniów, którzy w wyniku zmiany granic administracyjnych Rzeszowa spełniają kryteria określone w rozdziałach dotyczących Stypendium Mistrz i Stypendium Zdolny uczeń, dopuszcza się możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium w terminie innym niż określony w ust. 4 oraz ust. 5, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od daty  zmiany granic.


Wypłata stypendiów

1. Stypendium Primus przyznaje się i wypłaca w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego. Wysokość świadczenia stanowi co najmniej piętnastokrotność miesięcznej kwoty określonej dla Stypendium Zdolny uczeń dla: uczniów klasy VII — w przypadku stypendium za wynik egzaminu ósmoklasisty

2. Pozostałe stypendia przyznaje się na okres od października do czerwca roku szkolnego następującego po roku, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania,

z wyjątkiem:

 •  absolwentów, dla których stypendium przyznaje się i wypłaca w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego,
 •  przypadków określonych w rozdziale VII ust. 11, w których stypendium przyznaje się na okres od stycznia do czerwca danego roku szkolnego

3. Stypendium jest wypłacane miesięcznie w postaci świadczenia pieniężnego przelewem na rachunek bankowy wskazany przez pełnoletniego ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego.

4. Utrata prawa do otrzymywania stypendium następuje w przypadku:

1)      zaprzestania przez ucznia uczęszczania do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

2)      uzyskania od dyrektora szkoły informacji, że uczeń w rażący sposób naruszył obowiązujące normy zachowania,

3)      rezygnacji z pobierania stypendium złożonej pisemnie przez ucznia pełnoletniego lub rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego.

5.Utrata prawa do otrzymywania stypendium następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiło zdarzenie określone w ust. 4 pkt 1 i 2.

W przypadku określonym w ust. 4 pkt 3 stypendium wstrzymuje się z dniem określonym

w oświadczeniu o rezygnacji.
6. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania (w formie pisemnej)   Prezydenta Miasta Rzeszowa o zaistnieniu zdarzenia określonego w ust. 4 pkt 1 i 2.
7. Pełnoletni stypendysta lub rodzic (opiekun prawny) ucznia niepełnoletniego zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania (w formie pisemnej) Prezydenta Miasta Rzeszowa o zmianach informacji podanych we wniosku o przyznanie stypendium (w szczególności: adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, numeru rachunku bankowego oraz podjęcia przez ucznia nauki w szkole znajdującej się poza Rzeszowem).
8. Niepoinformowanie Prezydenta Miasta Rzeszowa o zaistniałych sytuacjach określonych w ust. 4 i pobieranie stypendium w sposób niezgodny z warunkami zawartymi w Programie będą podstawą do żądania od pełnoletniego stypendysty lub rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania stypendium na wskazany rachunek bankowy.
9. Pełnoletni stypendysta, rodzic (opiekun prawny) ucznia niepełnoletniego akceptuje warunki określone w Programie poprzez podpisanie odpowiedniego oświadczenia stanowiącego część wniosku.


Postanowienia końcowe
⦁ Wielkość środków przeznaczonych na finansowanie pomocy w ramach Programu ustalana jest corocznie w budżecie gminy.
⦁ Wysokość stypendiów określa zarządzeniem Prezydent Miasta Rzeszowa.
⦁ Prezydent Miasta Rzeszowa, za pośrednictwem dyrektora szkoły, zawiadamia ucznia pełnoletniego lub rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego o wysokości i okresie przyznania, odmowie przyznania oraz o utracie prawa do otrzymanego stypendium.
⦁ Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości.

 

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares, którego zasady udzielaniareguluje Uchwała Nr VI/109/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2019 r.(Dz. U. Woj. Podkarpackiego 2019 poz. 1189) – czytaj więcej KLIKNIJ

 

 

 

Nabór 2021/2022

 

 

E- Dziennik

 

 

OFFICE 365

 

Projekt "Od przedszkolaka..."

 

 

Ogłoszenia

 

Opłaty za obiady proszę przelewać na rachunek bankowy

nr  38 1020 4391 0000 6502 0187 3355

do dnia 10 każdego miesiąca: - imię i nazwisko dziecka, szkoła  za m-c … ,- kwota …..

Całkowity koszt obiadów za miesiąc maj 2021 r. wynosi 80 zł.

Tylko uczniowie klas 1-3

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat zgodnie z kwotą widniejącą na tablicy

Listy imienne uczniów korzystających z posiłków oraz informację
nt. odpisów w danym okresie rozliczeniowym można uzyskać
w sekretariacie szkoły,  sekretariacie przedszkola lub pod 
nr. tel. 177482410, 177483235.

 

Paski z kwotą do zapłaty, będą rozdawane dzieciom podczas obiadów.

 

(97)

Lepsza Szkoła

 

 

 

 

Godziny lekcyjne

   
 
Lp. Czas
lekcyjny
Czas
przerwy
 1.  8.00-8.45  5 min
 2. 8.50-9.35  10 min
 3. 9.45-10.30  10 min
 4. 10.40-11.25  15 min
 5. 11.40-12.25  15 min
 6.  12.40-13.25  10 min
 7. 13.35-14.20  10 min
 8. 14.30-15.15  5 min
 9. 15.20-16.05  5 min

 

Licznik odwiedzin

1621960
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni weekend
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Razem
356
950
7434
1607779
29474
32423
1621960

Your IP: 34.207.230.188
Server Time: 2021-11-29 11:00:41